PRIVACY CODE

Lees deze Privacy Code eerst zorgvuldig helemaal door voordat u persoonlijke gegevens achterlaat op de website www.Juuve.nl

ARTIKEL 1. DEFINITIES.

1.1 In deze Privacy Code, worden de volgende definities gebruikt:

Applicatie:
De Applicatie van Juuve

Juuve:
Juuve Carsharing B.V. Goudsesingel 102
3011 KD Rotterdam
KvK-nummer: 67083552

Privacy Voorwaarden:
Deze Privacy Voorwaarden

Website:
De website: www.juuve.nl

Persoonsgegeven(s):
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in Geldende Privacywetgeving.

Gebruiker:
Degene die gebruik maakt van de Applicatie / Website
Kst Geldende Privacywet- en regelgeving: Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), danwel vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker:
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN PRIVACY CODE

2.1 Deze Privacy voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website / Applicatie van Juuve.

2.2 Juuve is Verantwoordelijke voor de Persoonsgegevens zij van Gebruikers van de Website / Applicatie verwerkt.

2.3 De Website van Juuve bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Juuve is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

 

ARTIKEL 3. VERWERKING (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS

3.1 Juuve verwerkt van de Gebruiker de volgende Persoonsgegevens:
a. Voornaam;
b. Achternaam;
c. NAW-gegevens;
d. Rijbewijsnummer;
e. Foto;
f. Telefoonnummer;
g. Email;
h. Betaalgegevens (rekeningnummer / creditcard gegevens);
i. Locatiegegevens.

3.2 Juuve verwerkt slechts gevoelige Persoonsgegevens indien de Gebruiker daarvoor voorafgaand aan de Verwerking zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor gegeven heeft.

3.3 Om van uitdrukkelijke toestemming te kunnen spreken dient de toestemming specifiek te zijn, op informatie berust en uit vrije wil te zijn gegeven. Vandaar dat Juuve daar los van deze Privacy Voorwaarden nog specifiek om vraagt.

3.4 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht de uitdrukkelijke toestemming in te trekken. Juuve zal in dat geval de Persoonsgegevens die zij van de Gebruiker verzameld heeft verwijderen.

ARTIKEL 4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING.

4.1 Juuve verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de volgende doeleinden:

a. Het factureren van autogebruik

Juuve Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van het factureren van het autogebruik. De facturen van het autogebruik worden per gebruiker gebaseerd op gereserveerde tijd, gebruikte tijd en gereden kilometers. Hiervoor worden voornaam, achternaam, NAW gegevens, telefoonnummer, email, betaalgegevens en locatiegegevens gebruikt.

b. Doorbelasting van verkeersboetes

Juuve Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van het doorbelasten van verkeersboetes. Juuve verwerkt ten behoeve van dit doel onder andere de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, NAW gegevens, locatiegegevens en email.

c. Verbetering van de Website / Applicatie

Juuve verwerkt geanonimiseerde Persoonsgegevens ten behoeve van het verbeteren van haar Website / Applicatie.

ARTIKEL 5. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

5.1 Juuve deelt met de volgende entiteiten Persoonsgegevens:
a. Weave B.V.
 
Weave verzorgt en beheert het netwerk van Juuve.

b. Juuve Technology B.V.

Juuve Technology is de entiteit waarop de techniek van Juuve draait. Voornaam, achternaam, NAW gegevens, rijbewijsnummer, foto, telefoonnummer, Email en betaalgegevens en locatiegegevens worden met Juuve Technology gedeeld.

c. Adyen B.V.

Adyen incasseert betalingen in opdracht van Juuve. Voornaam, achternaam, NAW gegevens en betaalgegevens worden door Adyen verwerkt.

5.2 Juuve deelt slechts Persoonsgegevens van Gebruikers met derden, nadat zij met hen een Verwerkersovereenkomst overeengekomen is. Op die manier zorgt Juuve dat deze Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van de Gebruikers waarborgen.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING

6.1 Juuve en haar Verwerkers hebben noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2 Juuve slaat uw Persoonsgegevens op in beveiligde servers van Weave gevestigd in Europa. Weave is ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001 gecertificeerd

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJNEN

7.1 Juuve bewaart de Persoonsgegevens van Gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk.

7.2 De Persoonsgegevens die verzameld Persoonsgegevens van Gebruikers zo lang zij klant blijven bij Juuve.

7.3 Rittenregistraties worden langer bewaard door Juuve, namelijk 7 jaar.

ARTIKEL 8. COOKIES

8.1 Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Juuve gebruik van cookies.
8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Juuve gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;

b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Gebruikers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Juuve de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Gebruikers interessant en belangrijk vinden. Juuve gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

8.3 Juuve gebruikt slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruikt zij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld.

8.4 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker kan de browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Juuve als van andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

ARTIKEL 9. RECHTEN BETROKKENEN

9.1 U kunt Juuve verzoeken om uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

9.2 U kunt Juuve verzoeken om de Persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde en gangbare vorm, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere verantwoordelijke.

9.3 U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Juuve zal in dat geval de verwerking van uw Persoonsgegevens staken.

9.4 U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.5 Indien u van één van de in dit artikel genoemde rechten gebruik wenst te maken of als u wenst dat Juuve uw Persoonsgegevens verwijdert, kunt u dit verzoeken aan de klantenservice van Juuve:

Adres Goudsesingel 102
3011 KD Rotterdam
E-mailadres hoi@juuve.nl
Telefoonnummer +31 10 307 31 63

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

10.1 Juuve behoudt zich het recht voor om deze Privacy Voorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke Privacy Voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Code werd het laatst gewijzigd en herzien in februari 2018.

10.2 Indien een bepaling uit deze Privacy Code in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

Heeft u het antwoord gevonden?